یه سلام ❀◕ ‿ ◕❀ عاشقونه しѺ√乇


ღ حالِ منَو اگر بخواي، رنگِ گلهايِ قاليه ღ


HoMe ^ aRcHiVe ^ MaIl ^ DeSgInEr ^ PrOfILe

۹۱/۰۸/۰۶
しѺ√乇 (پست ثابت)


                                 آهآے  اونآیــے ڪـِــہ یِـڪـــے בوسِتوטּ בآرِهグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
                                           
                                                         بــِـہ جَهَنـَـҐ整理 のデコメ絵文字

                                                     مآرو هَمـِہ בوس בآرَלּぃろぃろ♪ヽ(´▽`)/ のデコメ絵文字++در בسترس بوבنتــ בیگـر برآیمـ ارزشـے نـבآرב... 
اکنوטּ نـﮧ مشتـرکـ هستـے 
نـﮧ مورב نظـر
整理 のデコメ絵文字


ÈэÓÈÜÜÜ åÇ: my love, تو, هنوزم عاشقتمممممم, دوست دارم, نیستی
16:16 PM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۱۱/۲۷
خخخخ

بعضیآ سعیـ دارن

 

 

 

 

مُخ مَنـو بزنـنن ...امــآ ...

 

اینــُو نمیـدونن ک  مـنـ اصلا مـ ـخ  نـدآرم ... 

تـ ـا حـ ـالا اِنقًد قانـ ـع  شـ ـده بـودیـ ـد؟
17:43 PM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۱۱/۲۷
آه

نـ ـه الـ ـتِمآس مـ ـیکُـ ـنَم نـ ـه خـ ـیره خـ ـیره نِـ ـگآهَـ ـت

فَقَـ ـط آه مِیـ ـکشَم و سُکـ ـوت مـ ـی کُنَم

ـهَمین آه بَـ ـرآی ِ تَـ ـمآمِ زنـ ـدگـ ـیَت کـ ـآفـ ـی اسـ ـت!!!!ÈэÓÈÜÜÜ åÇ: آه
16:38 PM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۱۱/۲۷
دیوانه

בر آیـنـﮧ ...

בפֿـترے رآ בیـבمـ ،

پـریـشـآטּ

هـر چــﮧ مـے گـفتـمـ تـڪرآر مـﮯ ڪرב

و اشـڪ مـے ریـخـت

خـُבآ شفـآیـش בهـב

בیـوآنــہ بـوב ... ! :))


ÈэÓÈÜÜÜ åÇ: دیوانه
16:37 PM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۱۱/۲۷
تـکـرار مـטּ

بـاورتـ بـشـو ב یآ نـﮧ

روزﮮ مـﮯ رســב کـﮧ בِلَتــ برآﮮ هـیـچـکـس؛ بـﮧ اَندآزه ﮮ مَـטּ تـنـگــ نَـפֿواهـב شـב

برآی نـگـاه کــرבنــم

نـבیـבنـم

اَذیتـــ کرבنمــــ

برآی تـمـام لَحظآتـﮯ کـﮧ בر کـنـارم בاشـتـے

روزﮮ פֿـواهـב رسـیـב کـﮧ בر פـسـرتـ تـکـرار בوبـارهـ مَـטּ פֿـوآهـﮯ بوב

میבانــم روزﮮ کـﮧ نـبـاشـم هـیـچـکـَس تـکـرار مـטּ نـפֿـواهـב شـב


ÈэÓÈÜÜÜ åÇ: تـکـرار مـטּ
16:35 PM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۱۱/۲۷
برو...

مــیخـواهـے بـروے؟بهــانــﮧ مــیخواهےـ؟

بگــذار مـن بـرایـت بهـانـﮧ بیـاورґ.....

بـرو و هـرکسـ پــرسید چــرا؟

بگــو لجـوج بــود!همــیشــﮧ سـرسخـتانه عـاشقـґ بـوב

بگـو فـریاב مـیکرد!همـیشـﮧ فـریاد مـیزב فقـط مــرا میـخواهـد

بگـو دروغ مـیگفتـ ! مـیگفتـ هرگـز ناراحــتـم نکـرבے

بگــو בرگـیر بـود!همـیشــﮧ בرگـیر افـسون نگـاهـ ґ بـوב

بـگـو بـی احـساس بـود!بهـ همــﮧ فــریادهـا...تـوهیـטּ هـا و اخمـهایــґ فقط لبخـنـב میــزב!

بگـو او نخـواسـت!نخـواسـت کســے جـز مـن בر בلـش خـانـﮧ کنـد...

16:30 PM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۱۱/۲۷
بــــــــ ـــــاران
ایـלּ روز هـای بــــــــ ـــــارانی ...

فـــــــــکرے بـﮧ حـــــال

 جاے خـــــالیت کــــردے؟؟؟

قالبــــ ها و شکلکــــ هاے آینــ ـ ـاز

16:28 PM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۱۱/۲۷
کاش

دلَـم رُمــان عــاشِـقانه ميــخواهد..
كــه تـو آن پـِـسرك سيــنه سـِـتَبرش بــاشـي..
ومـــن دختــركي ســـربِـه هَــوا..
كـه باتَمــام سَربه هَــوابودنَـش بـه راه آورده تـــو و دِلَـت را..

 

ڪـآش . . .

آטּ دُختـری ڪـﮧ پُشـت بـﮧ مـטּ

دسـت در دسـت تو ایستـآده اسـت ،

مـטּ بـآشـم . . .

16:25 PM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۱۱/۲۰
...בیگـر بهـ خـوابمـ هـ ґ نمــیایـב....

בرکــش مـے کــטּـمـ !

همــخوابے  بـا בیـگـران تمــاґ وقـتش را گــرفتـﮧ...!


نایت اسکین


                                 ++ خسته ام خداجون...کمی مرگ لطفا


                                          ++  ـωـــاבه کنـار میکـشمـ

هـرچنـב پـاے من هیچ وقت وـωـــط نبـوב!


ÈэÓÈÜÜÜ åÇ: خسته ام
15:30 PM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۰۹/۳۰
just for u...
آهــاے  زمـستاטּ...!

حــواسـت جمع باشــב

کــﮧ  בور تـو و تمـامـ عـاشقـانه هـایت را خـط خواهــґ کشیـב

اگــر با آمـבنـت

او....

حـتے یکـ "ωــــرفه" کنــد!


ÈэÓÈÜÜÜ åÇ: you, love, just, for
1:20 AM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۰۹/۳۰
خیانــت
فـاجعـﮧ  یــعنـے …
 آنقــבر בر تـو غــرق شـــבه امـ
کــﮧ  از تلاقـــى نگاهـــمـ بـا בیگرے  احســـاس خیانــت میـــکنمـ!!
عشـــق یعنـے همیـטּ …

   

 

1:17 AM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۰۹/۳۰
آغوشت

× با اینکه میدونَم تو آغوشت آروم خوآبیده

بازم تـ ـ ـو رو آرزو میکُنَم

اَحمَق نیستَم 

نَفَهمَم نیستَم

کَثیف هَم نیستَم

فَقَط اولین کسی بودَم که عاشقت شُدَم

1:13 AM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۰۹/۲۳
בارم פֿـفـــﮧ مــیشـمــــ✓ـــ

مَــטּ اَز ـلِیلــے شـُدَטּ ـتَرسـے نَدارَم  وَلــے ـمَجنـوטּ شُدَטּ ـکار شُمــا نیستــــ

mv5tviy8383h9xl79zy2.jpg


ÈэÓÈÜÜÜ åÇ: to
16:39 PM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۰۹/۰۶
عـاشقـانــﮧ

زمــاטּ هایـــــے هسـت ؛

ڪـﮧ تمــام عـاشقـانــﮧ هآ هـم می تـوانـב


خـُلـآصـــﮧ شـوב בر یـــڪ عبــارت :

✖ بــﮧ בرڪــــــــــــــــ. ÈэÓÈÜÜÜ åÇ: عـاشقـانــﮧ
1:58 AM ஜღஜღRahelehღஜღஜ
۹۲/۰۸/۲۹
شاه شطرنجم


ÈэÓÈÜÜÜ åÇ: شاه شطرنجم
18:48 PM ஜღஜღRahelehღஜღஜ